Reisvoorwaarden

Artikel 1 – Tot standkoming reisovereenkomst

1.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het reisaanbod van de reisorganisator door de reiziger. Aanmelding geschiedt door het invullen en insturen van het digitale inschrijfformulier op de website of door het invullen en opsturen van een papieren versie van het inschrijfformulier (op verzoek aan te vragen bij de reisorganisator). De datum van ontvangst geldt als datum van totstandkoming van de reisovereenkomst. Indien de reiziger minderjarig is dient het inschrijfformulier tevens ondertekend te worden door een ouder of voogd van de minderjarige.

1.2 Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna.

1.3 De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals deze gepubliceerd zijn in brochure, offerte of op de website van de reisorganisator. Onder reisaanbod gelden ook alle door de reisorganisator aangeboden cursussen of reis-cursus combinaties. Kennelijke fouten of vergissingen in een publicatie binden de reisorganisator niet. De reisorganisator kan niet worden gehouden aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal, uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.

1.4 Alleen bij wijze van uitzondering is het mogelijk om af te wijken van de gepubliceerde reisaanbiedingen. In dat geval zullen de extra communicatiekosten en bijkomende boekingskosten in rekening worden gebracht. Bedoelde afwijkingen maken pas deel uit van de reisovereenkomst nadat deze schriftelijk door de reisorganisator zijn bevestigd.

1.5 Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) ander(e) reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef van dit lid bedoelde reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst (zoals bijv. leeftijd, handicap), bij de aanmelding kenbaar te maken.

Artikel 2 – Preferenties

2.1 Indien bij inschrijving bepaalde voorkeuren kenbaar worden gemaakt als bepaalde zitplaats in een vliegtuig, ligging van een hotelkamer, maaltijden etc., zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 – Reissom en betaling

3.1 Alle gepubliceerde reissommen gelden per persoon (tenzij anders vermeld) en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals omschreven in het gepubliceerde arrangement of uitgebrachte offerte. Genoemde reissommen zijn gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van het uitbrengen van het reisarrangement of offerte. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde heffingen en prijzen.

3.2 Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient de reiziger een aanbetaling van € 300 te betalen, tenzij anders vermeld. Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis zijn voldaan. Bij boeking binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis, moet de volledige reissom meteen bij ontvangst van de factuur worden voldaan.

3.3 Indien afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, zal dat door reisorganisator in het reisaanbod of offerte kenbaar worden gemaakt.

3.4 Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisator. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringsgelden.

3.5 Indien de reiziger niet, of niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij gehouden tot betaling van de incassokosten ten bedrage van 15% van het gevorderde, met een minimum van € 100.

3.6 Wanneer de wens voor een 1-persoonskamer niet of slechts ten dele kan worden gehonoreerd, wordt de daarvoor geheven toeslag, of een evenredig deel daarvan, terugbetaald.

Artikel 4 – Reisduur en reisprogramma

4.1 De reisduur staat vermeld in hele dagen. Dag van aankomst en vertrek, ongeacht het tijdstip, tellen volledig mee. Incidentele of structurele wijzigingen in dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de vertrekdata, -tijden en de reisduur. Als data van vertrek, aankomst of reisduur gelden dan ook steeds de in eerste instantie door de reisorganisator verstrekte gegevens dan wel de gegevens op basis van de door de vervoerder gewijzigde dienstregelingen en vluchtschema’s.